Appendix 2

Sammenfatningen ved ph.d.-afhandlinger baseret på artikelsamling

Ifølge forskerskolens retningslinjer for ph.d.-uddannelsen skal en artikelbaseret ph.d.-afhandling indeholde en sammenfatning, der forklarer artiklernes sammenhæng og bidrag til det samlede ph.d.-projekt. Ifølge Bekendtgørelsen skal alle ph.d.-afhandlinger indeholde engelsk og dansk resume.

Sammenfatningens funktion er dels at redegøre for, hvordan de forskellige undersøgelser ”hører sammen” til belysning af en sammenhængende problemstilling, dels at supplere med yderligere informationer om og diskussion af projektets baggrund, metoder og resultater, som er relevante for projektet, men som ikke har fundet plads i de enkelte artikler. Det bør tilstræbes, at sammenfatningen skrives som en samlet fremstilling, der kan læses uafhængigt af de enkelte artikler. Det betyder naturligvis, at der vil være et vist overlap mellem sammenfatning og artikler.

Sammenfatningen kan bygges op analogt med en videnskabelig artikel eller monografi. De konkrete overskrifter i sammendraget afhænger af projektet, men normalt vil følgende emneområder blive behandlet i denne rækkefølge:

1) En kort introduktion til emnet og begrundelse af dets relevans

2) Et længere afsnit med gennemgang af projektets teoretiske og empiriske baggrund – med overskrifter afhængig af problemstillingen

3) Problemstilling/formål, forskningsspørgsmål og evt. hypoteser

4) Metode – fællestræk ved datagrundlag og undersøgelsesmetoder i de enkelte undersøgelser. Hvis der ikke er sådanne, kan pkt. 4 og 5 evt. fremstilles i et resumé af de enkelte undersøgelser

5) Resultater - evt. fremstillet i form af resume af de enkelte undersøgelser

6) Diskussion og konklusion – diskussionen skal forholde sig til såvel de teoretiske og/eller praktiske implikationer af undersøgelserne som til forskningsmetodiske problemstillinger, herunder sådanne som har betydning for holdbarheden af resultaterne

7) Referenceliste

Omfanget vil normalt være på 30-50 sider, eksklusiv referenceliste, men der er ikke specifikke sidekrav.