Sagstyper på instituttet

Nedenfor er listet en række sagstyper på instituttet. Under hver type er der eksempler på dokumenter, der bør journaliseres. Listen er hverken diktatorisk eller udtømmende.

Type af sag

Eksempler på sager og sagstypenumre

Formelle møder, fx dagsordener og referater i det omfang de eksisterer

Journaliseres af mødets referent

 • 015: Institutforum
 • 019: Ledelsesmøder
 • 263: LSU (journaliseres af Aarhus BSS HR)
 • 019: Sektionsråd
 • 021: Aftagerpaneler (nogle steder ligger referentopgaven hos Aarhus BSS Studier, som i så fald bør journalisere)
Politik og strategier
 • 201: Lokale personalepolitikker (fx lønaftaler og normsystemer)
 • 041: Forskningsstrategier
 • 511: Uddannelsesstrategier
 • 719: Diverse lokale retningslinjer
Forskning
 • 731: Eksterne samarbejdsaftaler (fx med virksomheder og andre forskningsinstitutioner)
 • 561: Internationale samarbejdsaftaler (fx med virksomheder og andre forskningsinstitutioner)
 • 734: Databehandleraftaler (skal koordineres med TTO)
 • 734: Videregivelse af data
 • 734: Samtykkeerklæringer (GDPR)
 • 616: Samtykkeerklæringer (etisk)
 • 731: Fortrolighedsaftaler
 • 621: Gæsteforskeraftaler (aftalen journaliseres af Aarhus BSS HR)
 • 713: Konferencer
Uddannelser og studerende
 • 483: Samarbejdsaftaler (fx med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner)
 • 441: RUS-arrangementer (fx hytteleje, ruspjecer og budgetter)
 • 451: Studenterorganisationer (fx tilskud til foreninger, arrangementer og studieture)
 • 721: Dimissionsfest
 • Censorsamarbejde
  • 545: Aftaler om normer
  • 544: Interne censorer
  • 542: Eksterne censorer
  • 543: Censorformandsskab
Institutdrift
 • 152: Lokale serviceaftaler (fx til kaffeautomat, vandautomat og planteservice)
Øvrig sagsbehandling
 • 303: Henvendelser direkte fra andre myndigheder (fx Ombudsmanden vedr. handicaptilgængelighed)
 • 036: Indstilling af priser (som ikke går via dekanatet)
 • 031: Udpegning til eksterne udvalg
 • 142: Fuldmagter, tro-og-love-erklæring og lignende
 • Delegation af beslutningskompetence (sagstypenr. afhænger af, hvilken kompetence der uddelegeres)
 • 201: Lokale funktionsbeskrivelser
 • 236: APV-handleplaner
 • 721: Besøg af eksterne parter